Vzdělávání při zaměstnání

Dvouletá kombinovaná forma vzdělávání je určena pro uchazeče, kteří nemohou docházet denně do školy a jsou ochotni intenzivně studovat, aby studium ukončili za stejnou dobu jako žáci denní formy vzdělávání. Výuka probíhá střídáním denní formy vzdělávání s distanční formou v poměru 20 % denní forma a 80 % distanční forma vzdělávání. Denní forma vzdělávání probíhá v odpoledních a večerních hodinách jeden den týdnu, distanční forma vzdělávání využívá online vzdělávacího prostředí.

Obor vzdělání: Podnikání

Studijní obor: 64-41-L/51

Je určen uchazečům, kteří již dosáhli středního vzdělání s výučním listem, nebo se vzdělávají ve 3. ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem a v letošním školním roce své vzdělávání úspěšně ukončí. Jedná se o dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou, které probíhá kombinovanou formou.

 

Počet otevíraných tříd 1. ročníku: 1 třída

Maximální počet žáků v 1. ročníku: 20 žáků


Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání Podnikání.

Počet volných míst = 5

Přihlášky s příslušnými doklady mohou zájemci o studium odevzdávat v kanceláři školy v pracovní dny v době 9:00 - 15:00 h. Přihlášky se přijímají do naplnění kapacity.


Uchazečům ze středních odborných učilišť přihlášku potvrzuje příslušná škola. Uchazeči, kteří již ukončili střední vzdělávání závěrečnou zkouškou, přiloží k přihlášce ověřenou kopii výučního listu včetně ověřené kopie závěrečného vysvědčení a ověřené kopie požadovaných vysvědčení dle kritérií. (originály dokumentů lze donést osobně – škola si udělá ověřené kopie).

Lékařské potvrzení nepožadujeme. Přihlášku nelze zaslat mailem.

 


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023


Kritéria přijímacího řízení se skládají ze tří částí. Uchazeč vyhoví kritériím přijímacího řízení, pokud splní podmínky ve všech třech částech současně. V případě, že uchazeč nesplní podmínky kterékoliv části přijímacího řízení, potom nevyhověl kritériím přijímacího řízení jako celku.


1.  Doložení skutečnosti, že se uchazeč vzdělává ve 3. ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem nebo již získal střední vzdělání s výučním listem. To prokáže potvrzením přihlášky střední školou nebo doložením ověřených kopií vysvědčení za 2. a 3. ročník oboru středního vzdělání s výučním listem a výučního listu. Jestliže uchazeč nesplňuje tento bod kritérií, znamená to, že nevyhověl kritériím přijímacího řízení.


2.  Hodnocení na vysvědčení vyjádřené průměrem známek zaokrouhleným na dvě desetinná místa ze všech povinných vyučovacích předmětů (mimo chování) za 1. a 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí třetího ročníku střední školy oboru s výučním listem maximálně do průměru 3,00 v každém požadovaném klasifikačním období.

Jestliže uchazeč nesplňuje tento bod kritérií, znamená to, že nevyhověl kritériím přijímacího řízení.

Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče se převede na bodové hodnocení tímto způsobem: 

Počet bodů = součet hodnot aritmetických průměrů za jednotlivá pololetí zaokrouhlená na dvě desetinná místa
 

Uchazeč, který nebyl hodnocen z anglického jazyka ve výše uvedeném klasifikačním období, bude pozván k prokázání znalosti anglického jazyka. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení bez ohledu na průměr známek ve výše uvedeném klasifikačním období. V případě, že uchazeč prokáže požadovanou znalost, bude ohodnocen a toto hodnocení bude započteno dle bodu 2. těchto kritérií jako hodnocení z cizího jazyka.


3.  Uchazeč přihlášený do 1. kola přijímacího řízení se musí účastnit:

  • jednotného didaktického testu z českého jazyka a literatury
  • jednotného didaktického testu z matematiky


Minimální hranice úspěšnosti v didaktických testech je 10 % z maximálního počtu bodů hodnocení.

Celkový počet bodů, pro stanovení pořadí uchazečů, se vypočte takto:

Celkový počet bodů 1. kola přijímacího řízení = počet bodů z jednotného didaktického testu z českého jazyka a literatury + počet bodů z jednotného didaktického testu z matematiky + (100 – počet bodů za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče).

Celkový počet bodů 2. kola přijímacího řízení = 100 – počet bodů za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče.

Pořadí uchazečů o vzdělávání bude v 1. kole stanoveno na základě získaného celkového počtu bodů podle výše uvedených kritérií. Jestliže kritériím přijímacího řízení vyhoví více uchazečů než kolik lze přijmout ke vzdělávání, rozhoduje o přijetí uchazeče jeho umístění v celkovém pořadí uchazečů. V případě rovnosti rozhoduje lepší hodnocení z didaktických testů z českého jazyka a matematiky.

Minimální počet uchazečů pro otevření třídy oboru Podnikání je 15. V případě nižšího počtu uchazečů nebude třída otevřena

Podívejte se na pár fotek ze školních akcí

Zobrazit

Avatar mince Podívejte se na pár fotek ze školních akcí Zobrazit

 

 

 

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

  • Řepy - 29 min
  • Modřany - 31 min
  • Břevnov - 18 min
  • Strašnice - 21 min
  • Beroun - 36 min