Vzdělávání při zaměstnání

Dvouletá kombinovaná forma vzdělávání je určena pro uchazeče, kteří nemohou docházet denně do školy a jsou ochotni intenzivně studovat, aby studium ukončili za stejnou dobu jako žáci denní formy vzdělávání. Výuka probíhá střídáním denní formy vzdělávání s distanční formou v poměru 20 % denní forma a 80 % distanční forma vzdělávání. Denní forma vzdělávání probíhá v odpoledních a večerních hodinách jeden den týdnu, distanční forma vzdělávání využívá online vzdělávacího prostředí.

Obor vzdělání: Podnikání

Studijní obor: 64-41-L/51

Je určen uchazečům, kteří již dosáhli středního vzdělání s výučním listem, nebo se vzdělávají ve 3. ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem a v letošním školním roce své vzdělávání úspěšně ukončí. Jedná se o dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou, které probíhá kombinovanou formou.

 

Počet otevíraných tříd: 2

Maximální počet přijímaných uchazečů: 60

 

Uchazečům ze středních škol či středních odborných učilišť přihlášku potvrzuje příslušná škola, pro účely přijímacího řízení stačí vyplnit a potvrdit hodnocení uchazeče za 1. pololetí 3. ročníku. Uchazeči, kteří již ukončili střední vzdělávání závěrečnou zkouškou, přiloží k přihlášce ověřenou kopii výučního listu a ověřenou kopii vysvědčení za 3. ročník (oba dokumenty lze donést osobně – škola si udělá ověřené kopie).

Lékařské potvrzení nepožadujeme. Přihlášku nelze zaslat elektronicky.
 


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


1. Doložení skutečnosti, že se uchazeč vzdělává ve 3. ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem nebo již získal střední vzdělání s výučním listem. To prokáže potvrzením přihlášky střední školou nebo doložením ověřených kopií vysvědčení za 3. ročník oboru středního vzdělání s výučním listem a výučního listu. Jestliže uchazeč nesplňuje tento bod kritérií, znamená to, že nevyhověl kritériím přijímacího řízení.


2. Hodnocení na vysvědčení vyjádřené průměrem známek zaokrouhleným na dvě desetinná místa ze všech povinných vyučovacích předmětů (mimo chování) za 1. pololetí třetího ročníku střední školy oboru s výučním listem.


3. Uchazeč, který nebyl hodnocen z anglického jazyka ve výše uvedeném klasifikačním období, bude pozván k prokázání znalosti anglického jazyka. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení bez ohledu na průměr známek ve výše uvedeném klasifikačním období. V případě, že uchazeč prokáže požadovanou znalost, bude ohodnocen a toto hodnocení bude započteno dle bodu 2 těchto kritérií jako hodnocení z cizího jazyka.


4. Uchazeč přihlášený do 1. kola přijímacího řízení se musí účastnit:

  • jednotného didaktického testu z českého jazyka a literatury
  • jednotného didaktického testu z matematiky

Minimální hranice úspěšnosti v didaktických testech není stanovena.


5. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výše uvedených kritérií podle průměrného prospěchu uchazečů a počtu získaných bodů v jednotných didaktických testech dle bodu 4 kritérií. V případě rovnosti rozhoduje lepší hodnocení z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka v uvedeném pořadí. Jestliže požadavkům přijímacího řízení vyhoví více uchazečů, než kolik lze přijmout ke vzdělávání v oboru Podnikání, rozhoduje o přijetí uchazeče jeho umístění v celkovém pořadí zájemců.


6. Minimální počet uchazečů pro otevření třídy oboru Podnikání je 20. V případě nižšího počtu uchazečů nebude třída otevřena.

Podívejte se na pár fotek ze školních akcí

Zobrazit

Podívejte se na pár fotek ze školních akcí Zobrazit

 

 

 

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

  • Řepy - 29 min
  • Modřany - 31 min
  • Břevnov - 18 min
  • Strašnice - 21 min
  • Beroun - 36 min