Denní forma vzdělávání

Denní formou vzdělávání výuka organizovaná dle školského zákona pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu, a to v průběhu celého školního roku. V rámci této formy studia nabízí naše škola ve dvou oborech tři vzdělávací programy. Jde o Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce, Podnikatelský management a Management v reklamě a umění.
 

Obor vzdělání:
Obchodní akademie

(63-41-M/02)

Čtyřletá denní forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou. V oboru nabízíme následující školní vzdělávací programy:


Počet otevíraných tříd: 3

Maximální počet přijímaných uchazečů: 90

Obor vzdělání:
Ekonomika a podnikání

(63-41-M/01)

I v tomto případě se jedná o čtyřletou denní formu vzdělávání, která je ukončena maturitní zkouškou. V rámci tohoto oboru nabízí naše obchodní akademie následující školní vzdělávací program:Počet otevíraných tříd: 1

Maximální počet přijímaných uchazečů: 30

 

Žákům z 9. tříd základních škol či odpovídajících ročníků víceletého gymnázia přihlášku potvrzuje příslušná škola. Ostatní uchazeči dokládají výsledky předchozího vzdělávání ověřenými kopiemi vysvědčení za požadované období (originály vysvědčení lze donést osobně – škola si udělá ověřené kopie). 

Lékařské potvrzení ani výstupní hodnocení ze ZŠ nepožadujeme. Přihlášku nelze zaslat elektronicky.
 


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

Kritéria přijímacího řízení se skládají ze tří částí. Uchazeč vyhoví kritériím přijímacího řízení, pokud splní podmínky ve všech třech částech současně. V případě, že uchazeč nesplní podmínky kterékoliv části přijímacího řízení, potom nevyhověl kritériím přijímacího řízení jako celku.


1. První část kritérií přijímacího řízení: jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura
Uchazeč, který dosáhne z písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura výsledek minimálně 20 % z maximálního počtu bodů hodnocení, splní podmínku úspěšnosti v písemném testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura.


2. Druhá část kritérií přijímacího řízení: jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace
Uchazeč, který dosáhne z písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace výsledek minimálně 20 % z maximálního počtu bodů hodnocení, splní podmínku úspěšnosti v písemném testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace.


3. Třetí část kritérií přijímacího řízení: hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče
Do hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče nebude zahrnuto hodnocení za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.
Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče se převádí na bodové hodnocení tímto způsobem:

a) Aritmetický průměr hodnocení na vysvědčeních vyjádřené průměrem známek, zaokrouhleným na dvě desetinná místa, ze všech povinných vyučovacích předmětů (mimo chování) za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.
Počet bodů = hodnota aritmetického průměru z průměrů za jednotlivá pololetí zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

b) Aritmetické průměry hodnocení z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka za stejná klasifikační období.
Počet bodů = součet aritmetických průměrů známek z jednotlivých předmětů zaokrouhlených na dvě desetinná místa.

c) Hodnocení „nedostatečný" z povinných vyučovacích předmětů za stejná klasifikační období.
Počet bodů = počet všech nedostatečných známek krát 5.

d) Hodnocení chování za stejná klasifikační období.
Počet bodů = součet známek krát 3.

Uchazeči, kteří získají celkem 15 bodů a méně, vyhoví kritériu hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče.

Cizí státní příslušníci, kteří získali celé nebo částečné předchozí vzdělání v zahraniční škole (neabsolvovali 8. a 9. ročník v základní škole v České republice), stejně tak uchazeči, kteří nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura, budou pozváni k ověření znalosti českého jazyka rozhovorem. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení. V případě, že uchazeč prokáže požadovanou znalost, bude ohodnocen a toto hodnocení bude započteno dle bodů 1 a 3b těchto kritérií, jako hodnocení v písemném testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a současně hodnocení z českého jazyka v každém klasifikačním období.

Uchazeči, kteří v předchozím vzdělávání nebyli hodnoceni z cizího jazyka ve výše uvedených klasifikačních obdobích, budou pozváni k prokázání znalosti cizího jazyka. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení. V případě, že uchazeč prokáže požadovanou znalost, bude ohodnocen a toto hodnocení bude započteno dle bodu 3b těchto kritérií jako hodnocení z cizího jazyka v každém klasifikačním období.
 

4. Celkový počet bodů, pro stanovení pořadí uchazečů, se vypočte takto:

Celkový počet bodů = počet bodů z písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura + počet bodů z písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace + (100 – počet bodů za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče).

Pořadí uchazečů o vzdělávání bude stanoveno na základě získaného celkového počtu bodů podle výše uvedených kritérií. Jestliže kritériím přijímacího řízení vyhoví více uchazečů, než kolik lze přijmout ke vzdělávání, rozhoduje o přijetí uchazeče jeho umístění v celkovém pořadí uchazečů.

Spočítejte si své šance na přijetí

Zobrazit

Spočítejte si své šance na přijetí Zobrazit

 

 

 

 

 

Kudy k nám?

Resslova 5, Praha 2


Za jak dlouho?

  • Řepy - 29 min
  • Modřany - 31 min
  • Břevnov - 18 min
  • Strašnice - 21 min
  • Beroun - 36 min