Maturita

Společná část maturitní zkoušky 

V této časti maturity se jedná o model 2+2, kdy student absolvuje dvě povinné a max. dvě nepovinné zkoušky. Povinné zkoušky se skládají z českého jazyka a literatury (komplexní zkouška), cizího jazyka (komplexní zkouška) nebo matematiky (didaktický test). Nepovinné zkoušky jsou cizí jazyk (komplexní zkouška) a matematika (didaktický test).
 

Maturitní zkouška
z českého jazyka a literatury

Zkouška se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

  • písemná práce,
  • didaktický test,
  • ústní zkouška.

 

Škola sestavuje školní seznam literárních děl, ze kterého si žák vybírá 20 literárních děl podle stanoveného klíče.

Školní seznam literárních děl k maturitě najdete ke stažení v Dokumentech ke stažení.

Maturitní zkouška
z cizího jazyka

Zkouška se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

  • písemná práce,
  • didaktický test (dva subtesty – čtení a poslech),
  • ústní zkouška.

 

Školní témata pro ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka najdete ke stažení v Dokumentech ke stažení.

Maturitní zkouška
z matematiky

Zkouška má podobu didaktického testu.

Podrobné informace pro zkoušky společné části maturitní zkoušky najdete na internetových stránkách maturita.cermat.cz.

 
 


Profilová část maturitní zkoušky

Nabídku povinných i nepovinných profilových zkoušek (a to včetně jejich formy, témat a termínů konání) určuje ředitel školy. Časové rozmezí všech uvedených zkoušek se řídí platnou vyhláškou. Profilovou část vykoná žák úspěšně v případě, že uspěje u všech jejích povinných zkoušek.
 

Obchodní akademie

denní forma studia, model 2+2: dvě povinné a max. dvě nepovinné zkoušky

Povinně koná žák ústní zkoušku z Ekonomiky a dále Praktickou zkoušku z účetnictví a informatiky pro ekonomy. Nepovinně může žák konat ústní zkoušku z Účetnictví a ústní zkoušku ze Společenskovědního základu.

Podrobnější informace ke zkouškám, témata zkoušek a informace k hodnocení zkoušek najdete v Dokumentech ke stažení.

Ekonomika a podnikání 

denní forma studia, model 2+1: dvě povinné a max. jedna nepovinná zkouška

Povinně koná žák ústní zkoušku z Ekonomiky a dále kombinovanou zkoušku ve formě Maturitní práce s obhajobou. Nepovinně může žák konat ústní zkoušku ze Společenskovědního základu. Podrobnější informace najdete v Dokumentech ke stažení.

Maturitní práce ověřuje schopnost žáka napsat odborný text delšího rozsahu s využitím počítačových programů. Žák pracuje pod metodickým vedením vedoucího práce, se kterým absolvuje stanovený počet konzultací. Práci musí žák odevzdat ve stanovené struktuře, formátu, rozsahu a termínu. Práci žáka hodnotí vedoucí a oponent maturitní práce.

Obhajoba maturitní práce ověřuje schopnost žáka představit stručně základní pilíře maturitní práce a kompetentně odpovídat na dotazy členů maturitní komise. Obhajobu koná žák před maturitní komisí v termínu stanoveném pro ústní maturitní zkoušky.

Podnikání 

kombinovaná forma studia, model 2+1: dvě povinné a max. jedna nepovinná zkouška

Povinně koná žák ústní zkoušku z Ekonomicko-účetního bloku a dále Praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů. Nepovinně může žák konat ústní zkoušku ze Základů společenských věd.

Podrobnější informace ke zkouškám, témata zkoušek a informace k hodnocení zkoušek najdete v Dokumentech ke stažení.

 

 

Více informací k maturitě na maturita.cermat.cz

Zobrazit

Více informací k maturitě na maturita.cermat.cz Zobrazit