Maturita

Společná část maturitní zkoušky 

V této časti maturity se jedná o tzv. model 2+2, kdy student absolvuje dvě povinné a max. dvě nepovinné zkoušky. Povinné zkoušky se skládají z českého jazyka a literatury (komplexní zkouška), cizího jazyka (komplexní zkouška) nebo matematiky (didaktický test). Nepovinné zkoušky obsahuji cizí jazyk (komplexní zkouška) a matematiku (didaktický test).
 

Maturitní zkouška
z českého jazyka a literatury

Zkouška se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek. Jedná se o:

  • písemné práce,
  • didaktického testu,
  • ústní zkoušky.

 

Škola sestavuje školní seznam literárních děl, ze kterého si žák vybírá 20 literárních děl podle stanoveného klíče.

Školní seznam literárních děl k maturitě najdete ke stažení v Dokumentech ke stažení.

Maturitní zkouška
z cizího jazyka

Zkouška se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek. Jedná se o:

  • písemné práce,
  • didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech),
  • ústní zkoušky.

 

Školní témata pro ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka najdete ke stažení v Dokumentech ke stažení.

Maturitní zkouška
z matematiky

Žák může z tohoto předmětu konat povinnou nebo nepovinnou zkoušku.

Maturitní zkouška má podobu didaktického testu.

Podrobné informace pro zkoušky společné části maturitní zkoušky najdete na internetových stránkách www.novamaturita.cz.

 
 


Profilová část maturitní zkoušky

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek (a to včetně jejich formy, témat a termínů konání) určí u této části maturity ředitel/ka Českoslovanské akademie obchodní. Časové rozmezí všech uvedených zkoušek se řídí platnou vyhláškou. Profilovou část vykoná žák úspěšně v případě, že uspěje u všech jejích povinných zkoušek.
 

Obchodní akademie

denní forma studia, model 2+2: dvě povinné a max. dvě nepovinné zkoušky

Povinně koná žák ústní zkoušku z Ekonomiky a dále Praktickou zkoušku z účetnictví a informatiky pro ekonomy. Nepovinně může žák konat ústní zkoušku z Účetnictví a ústní zkoušku ze Společenskovědního základu.

Podrobnější informace ke zkouškám, témata zkoušek a informace k hodnocení zkoušek najdete v Dokumentech ke stažení.

Ekonomika a podnikání 

denní forma studia, model 2+1: dvě povinné a max. jedna nepovinná zkouška

Povinně koná žák ústní zkoušku z Ekonomiky a dále kombinovanou zkoušku ve formě Maturitní práce s obhajobou. Nepovinně může žák konat ústní zkoušku ze Společenskovědního základu. Podrobnější informace najdete v Dokumentech ke stažení.

Maturitní práce ověřuje schopnost žáka napsat odborný text delšího rozsahu s využitím počítačových programů. Žák pracuje pod metodickým vedením vedoucího práce, se kterým absolvuje stanovený počet konzultací. Práci musí žák odevzdat ve stanovené struktuře, formátu, rozsahu a termínu. Práci žáka hodnotí vedoucí a oponent maturitní práce.

Obhajoba maturitní práce ověřuje schopnost žáka představit stručně základní pilíře maturitní práce a kompetentně odpovídat na dotazy členů maturitní komise. Obhajobu koná žák před maturitní komisí v termínu stanoveném pro ústní maturitní zkoušky. Pro ústní obhajobu maturitní práce je stanovena doba 15 minut.

Podnikání 

kombinovaná forma studia, model 2+1: dvě povinné a max. jedna nepovinná zkouška

Povinně koná žák ústní zkoušku z Ekonomicko-účetního bloku a dále Praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů. Nepovinně může žák konat ústní zkoušku ze Základů společenských věd.

Podrobnější informace ke zkouškám, témata zkoušek a informace k hodnocení zkoušek najdete v Dokumentech ke stažení.