Povinně zveřejňované informace

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací, předpisy

 • školní řád (denní studium, kombinované studium)
 • zákon č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
 • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • nařízení vlády č. 75/2005, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
 • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění


Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 • za každých započatých 30 minut mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací Kč 100 Kč
 • za pořízení jednostranné černobílé kopie nebo výtisk z tiskárny A4 - 2 Kč, A3 - 4 Kč
 • za pořízení oboustranné černobílé kopie nebo výtisk z tiskárny A4 - 4 Kč, A3 - 8 Kč
 • za pořízení barevné kopie nebo výtisk z tiskárny do 30 % pokrytí plochy barvou dvojnásobek výše uvedených sazeb
 • za pořízení technických nosičů dat CD - 20 Kč, DVD - 30 Kč
 • za odeslání informací žadateli - náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.
 • za balné paušál 50 Kč


Oznámení o vyřízení žádosti i poskytovaná informace se zasílají žadateli doporučeným psaním s doručenkou. 


Výroční zprávy


Ochrana osobních údajů

Českoslovanská akademie obchodní (dále jen „škola“), jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu s platnou legislativou. Informaci o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, případně osoby plnící vyživovací povinnost, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky (ID: 39byd2g), e-mailem (info@cao.cz) nebo poštou. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních způsobech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Eva Šmídová, BDO Advisory s. r. o., Karolinská 661/4, 186 00  Praha 8, tel.: 731 609 403, e-mail: gdpr@bdo.cz.


Název povinného subjektu

Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5 


Důvod a způsob založení

Škola byla založena zřizovací listinou ze dne 17. února 1872 Sborem pro zřízení a vydržování obchodní akademie českoslovanské v Praze jako vzdělávací instituce zaměřená na obchodní vzdělávání v českém jazyce. V současné době je škola veřejnou vzdělávací institucí, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha.  Škola je rozhodnutím Ministerstva školství a mládeže zapsána ve školském rejstříku a na základě tohoto zápisu realizuje vzdělávání žáků v oborech vzdělávání.   Škola realizuje svoji činnost podle platné legislativy České republiky, zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášek navazujících na tento zákon.


Organizační struktura

Organizační schéma naleznete zde.


Kontaktní údaje

 • adresa: Resslova 1940/5, 120 00  Praha 2 - Nové Město
 • e-mail: info@cao.cz
 • telefon: 224 922 228
 • ID datové schránky:  39byd2g


Sekretariát školy

 • telefon: 224 922 228
 • úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek 8:00 - 15:30 h (mimo svátků a prázdnin)
 • úřední hodiny o letních prázdninách: pondělí - pátek 9:00 - 13:00 h


Bankovní spojení

 • název: PPF banka Praha, a.s.
 • číslo: 2001900018/6000
 • IČ: 61386138
 • DIČ: CZ61386138


Dokumenty


Žádosti o informace

Veškerá podání lze učinit:

 • v úředních hodinách v kanceláři školy
 • elektronicky na e-mailové adrese info@cao.cz
 • prostřednictvím poštovní služby na adresu školy
 • datovou schránkou, ID: 39byd2g


Opravné prostředky

Veškeré opravné prostředky lze učinit pouze písemnou formou. Poučení o lhůtě a způsobu podání opravného prostředku je uvedeno vždy na příslušném rozhodnutí.