Účetní praktikum

Pracovní sešit „Účetní praktikum“ má sloužit k prohloubení a propojení dílčích částí učiva z oblasti finančního účetnictví. Jeho cílem je přispět k lepšímu pochopení vzájemných vazeb mezi jednotlivými oblastmi účetnictví podnikatelských subjektů. Dílčí kapitoly tedy obsahují účtování na syntetických účtech, ukázky účetních dokladů i analytických účtů vztahujících se k vybraným okruhům účetní problematiky.

Každá kapitola začíná heslovitým výčtem teoretických poznatků, jejichž znalost je předpokladem následného zdárného vyřešení předložených účetních situací. U většiny témat naleznete v úvodu také výňatek z vnitřních směrnic účetní jednotky. Jeho úkolem je, mimo jiné, upozornit žáky a studenty na skutečnost, že obecně platné účetní předpisy umožňují v řadě případů alternativní řešení, z nichž si musí účetní jednotka vybrat pro sebe to nejvhodnější. Kapitola končí krátkým teoretickým testem.

Řešení řady úkolů vyžaduje využití aktuálních právních předpisů z oblasti účetnictví, daní, pracovního práva, obchodního práva aj. V textu je zohledněna právní úprava platná k 1.1.2014. K uvedenému datu nabyly účinnosti nové právní normy, zejména Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích (nahradily původní Občanský zákoník a Obchodní zákoník). Rekodifikace soukromého a obchodního práva vedla k úpravám dalších právních předpisů. Změnila se terminologie, podmínky fungování obchodních společností a družstev,  smluvní typy (např. darování, koupě, pacht, výprosa) aj. V řadě případů není v době, kdy vzniká tento pracovní sešit, zcela jasné, jak se s novinkami vypořádá praxe.

Účetní praktikum je určeno všem studujícím účetnictví k prověření a aplikaci teoretických znalostí a k vytvoření praktických dovedností ve vedení účetnictví.

Ing. Beata Škarpová, Ph. D.
Praha, srpen 2014

 

Kapitoly ke stažení