Volitelné předměty

2. ročník (výběr volitelného předmětu do 3. ročníku 2017/2018)

 • Studenti si vyberou z nabídky volitelných předmětů jeden předmět. Tento předmět si volí na dobu dvou let. Ve čtvrtém ročníku nelze měnit volitelný předmět. Pečlivě vybírejte.
 • Ve třetím i čtvrtém ročníku je hodinová dotace volitelného předmětu 3 vyučovací hodiny týdně (ne vcelku).
 • Pokud nebude některý volitelný předmět pro nedostatek zájemců otevřen, vyberou si neúspěšní zájemci dodatečně náhradní předmět z nabídky volitelných předmětů. Informace k výběru náhradního předmětu budou včas zveřejněny.

 • Výběr volitelných předmětů bude probíhat prostřednictvím Ankety ve webové „žluté“ aplikaci eBakaláři (Po přihlášení do webových Bakalářů vyberte v horním menu „Ankety“).
 • Anketa bude pro výběr předmětů zpřístupněna pro volitelné předměty 3. ročníku 2017/2018 (letošní druháci) od odpoledních hodin 10. 5. 2017 do 18. 5. 2017 23:59. 


Nabídka volitelných předmětů (pro 3. ročníky školní rok 2017/2018)

Ekonomický seminář
Ekonomický seminář rozvíjí právní a ekonomické vědomí studentů v oblasti daní a podnikání fyzické osoby. Ve 3. ročníku výuka směřuje k tomu, aby se studenti dokázali lépe orientovat v podstatných částech daňového procesu a především v majetkových daních. Ve výuce je prostor pro větší míru procvičování, řešení příkladů, vyplnění daňových přiznání, orientaci v daňových zákonech, v katastru nemovitostí apod.
Ve 4. ročníku je učivo zaměřeno na podnikání fyzické osoby. Obsahem učiva jsou povinnosti fyzické osoby především v oblasti daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění a daně z přidané hodnoty.

Společenskovědní seminář
Společenskovědní seminář rozšiřuje vzdělávací obsah předmětů Dějepis a Základy společenských věd, přičemž integruje poznatky historie, politologie, sociologie, filozofie a etiky.
Cílem semináře je, aby studenti ve třetím ročníku kriticky zhodnocovali politické problémy obecných, československých a českých dějin současnosti v celé jejich komplexnosti a rozpornosti. Také se seznámí s moderními historickými metodami, například s metodou orální historie a naučí se kriticky vyhodnocovat prameny moderních dějin. Důraz je kladen zejména na druhou polovinu 20. století.
Ve čtvrtém ročníku budou ústředními tématy psychologie, filozofie a etika. Vedle hlavních psychologických směrů a disciplín bude okruh doplněn technikami pro vlastní sebepoznání a sebereflexi. Studenti si rozšíří pohled na obecné aspekty etického uvažování, budou vedeni k zaujímání vlastních postojů k historickým a současným událostem. Pozornost bude věnována úvahám a reflexi na různá filozofická i etická témata, tematickým filmům a dokumentům.

Matematický seminář
Matematický seminář je obsahově zaměřen na přípravu studentů ke složení nepovinné maturitní zkoušky MATEMATIKA+. Tato zkouška má vyšší úroveň než volitelná povinná profilová maturitní zkouška z matematiky. Některé vysoké školy úspěšně složenou zkoušku MATEMATIKA+ uznávají jako náhradu za přijímací zkoušku z matematiky.
V matematickém semináři jsou se studenty prohlubována a procvičována témata rozšiřují učivo povinného předmětu matematika. Tematické celky se probírají více do hloubky a řeší se obtížnější úlohy včetně maturitních testů. Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a dovednosti žáků.

Seminář z anglického jazyka 
Seminář z anglického jazyka je určen středně pokročilým studentům anglického jazyka s fokusem na upevňování a rozšiřování znalostí a dovedností získaných v hodinách anglického jazyka.
Součástí výuky je využití doplňkových a zkušebních materiálů doporučených k přípravě studentů na složení jazykových zkoušek (PET a FCE). Náplní semináře je procvičení a prohloubení znalostí z oblasti větné skladby, pozornost je věnována zejména frázovým slovesům a metodice práce se zkušebními materiály všeho druhu, zvláště gramatických testů (typu multiple choice), poslechu s porozuměním, psaní, mluvení na zadaná témata v blíže specifikovaném časovém intervalu a rovněž zjištění úroveň jazykových kompetencí (Use of English).
Účelem semináře je připravit studenty nejen k úspěšnému složení maturitní zkoušky, ale zejména ke zvládnutí mezinárodně uznávaných certifikovaných zkoušek Cambridge (škola studentům složení zkoušky zajišťuje).


3. ročník (výběr volitelného předmětu do 4. ročníku 2017/2018)

 • Studenti si vyberou z nabídky volitelných předmětů dva předměty.
 • Studenti budoucí třídy 4. A si vyberou pouze jeden předmět.
 • Předmět Počítačová grafika je kapacitně omezen – max. 18 studentů.
 • Pokud nebude některý volitelný předmět pro nedostatek zájemců otevřen, vyberou si neúspěšní zájemci dodatečně náhradní předmět z nabídky volitelných předmětů. Informace k výběru náhradního předmětu budou včas zveřejněny.

 • Výběr volitelných předmětů bude probíhat prostřednictvím Ankety ve webové „žluté“ aplikaci eBakaláři (Po přihlášení do webových Bakalářů vyberte v horním menu „Ankety“).
 • Anketa bude pro výběr předmětů zpřístupněna pro volitené předměty 4. ročníku 2017/2018 (letošní třeťáci) od ranních hodin 10. 5. 2017 do 18. 5. 2017 23:59.


Nabídka volitelných předmětů (pro 4. ročníky školní rok 2017/2018)

Daňový seminář
Obsah učiva předmětu daňový seminář sleduje strukturu daňového systému České republiky. Výuka směřuje k tomu, aby se žáci dokázali lépe orientovat v daňové problematice. Ve výuce je prostor pro větší míru procvičování, řešení příkladů, vyplnění daňových přiznání a orientaci v daňových zákonech. Ve 3. ročníku je  náplní učiva zdravotní a sociální pojištění, daňový řád, daně z příjmů a daně majetkové. Ve 4. ročníku je výuka zaměřena na daně nepřímé (ekologické, spotřební a DPH) a výpočty souvislejších příkladů. V závěru výuky je do učiva zařazena stručná problematika trestních činů daňových.

Filozofie a etika
Předmět filozofie a etika se v části věnované filozofii zaměřuje na přehled vývoje filozofie od jejího vzniku po současnost. V části zaměřené na etiku poskytuje žákům přehled o vývoji etiky, zabývá se praktickou etikou, aplikuje etické poznatky na současný stav společnosti a pohledu na morálku. Zahrnuje i problematiku globálních problémů společnosti, řeší z etického hlediska otázky chudoby, migrace, válečných, náboženských a sociálních konfliktů. Klade důraz na samostatnou práci žáků a následnou diskusi v semináři.

Počítačová grafika
V předmětu počítačová grafika se žáci naučí pracovat s nástroji grafického programu a programu pro úpravu a tvorbu videa. Při práci na konkrétních úkolech (logo, plakát, pozvánka, potisk trička, prezentační video, webové stránky atd.) se naučí vytvořit a zpracovat vlastní návrhy a ilustrace, upravovat fotografie, upravovat a vytvářet video a navrhnout si vlastní webové stránky. V předmětu počítačová grafika se pracuje s programy CorelDRAW Suite X5 a Pinnacle Systems Studio.

Seminář z matematiky
V předmětu se prohlubuje učivo základní matematiky do té míry, aby žáci byli připraveni složit volitelnou maturitní zkoušku z matematiky v základní úrovni.
Volitelný předmět Seminář z matematiky navazuje ve 4. ročníku na učivo semináře ve 3. ročníku.

Seminář z anglického jazyka
Žáci si v semináři z anglického jazyka rozšiřují a upevňují znalosti a dovednosti získané v hodinách anglického jazyka. Výuka je zaměřena zejména na oblast větné skladby, vazeb, frázových sloves a podobně. Procvičování se provádí formou testů (multiple choice tests, use of English tests), které jsou součástí maturitní zkoušky i přijímacích zkoušek na vysoké školy. Tímto se žáci současně připravují na úspěšné složení těchto zkoušek.