Volitelné předměty

Výběr volitelného předmětu do 3. ročníku 2019/2020 (současní druháci)

  • Studenti si vyberou z nabídky volitelných předmětů jeden předmět. Tento předmět si volí na dobu dvou let. Ve čtvrtém ročníku nelze měnit volitelný předmět. Pečlivě vybírejte.
  • Ve třetím i čtvrtém ročníku je hodinová dotace volitelného předmětu 3 vyučovací hodiny týdně (ne vcelku).
  • Pokud nebude některý volitelný předmět pro nedostatek zájemců otevřen, vyberou si neúspěšní zájemci dodatečně náhradní předmět z nabídky volitelných předmětů. Informace k výběru náhradního předmětu budou včas zveřejněny.

  • Výběr volitelných předmětů bude probíhat prostřednictvím Ankety ve webové (a mobilní) aplikaci eBakaláři (Po přihlášení do Bakalářů vyberte v menu „Ankety“).
  • Anketa bude pro výběr předmětů zpřístupněna pro volitelné předměty 3. ročníku 2019/2020 (letošní druháci) od odpoledních hodin 2. 5. 2019 do 10. 5. 2019 23:59. 


Nabídka volitelných předmětů

Ekonomický seminář
Ekonomický seminář rozvíjí právní a ekonomické vědomí studentů v oblasti daní a podnikání fyzické osoby. Ve 3. ročníku výuka směřuje k tomu, aby se studenti dokázali lépe orientovat v podstatných částech daňového procesu a především v majetkových daních. Ve výuce je prostor pro větší míru procvičování, řešení příkladů, vyplnění daňových přiznání, orientaci v daňových zákonech, v katastru nemovitostí apod.
Ve 4. ročníku je učivo zaměřeno na podnikání fyzické osoby. Obsahem učiva jsou povinnosti fyzické osoby především v oblasti daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění a daně z přidané hodnoty.

Společenskovědní seminář
Společenskovědní seminář rozšiřuje vzdělávací obsah předmětů Dějepis a Základy společenských věd, přičemž integruje poznatky historie, politologie, sociologie, filozofie a etiky.
Cílem semináře je, aby studenti ve třetím ročníku kriticky zhodnocovali politické problémy obecných, československých a českých dějin současnosti v celé jejich komplexnosti a rozpornosti. Také se seznámí s moderními historickými metodami, například s metodou orální historie a naučí se kriticky vyhodnocovat prameny moderních dějin. Důraz je kladen zejména na druhou polovinu 20. století.
Ve čtvrtém ročníku budou ústředními tématy psychologie, filozofie a etika. Vedle hlavních psychologických směrů a disciplín bude okruh doplněn technikami pro vlastní sebepoznání a sebereflexi. Studenti si rozšíří pohled na obecné aspekty etického uvažování, budou vedeni k zaujímání vlastních postojů k historickým a současným událostem. Pozornost bude věnována úvahám a reflexi na různá filozofická i etická témata, tematickým filmům a dokumentům.

Matematický seminář
Matematický seminář je obsahově zaměřen na přípravu studentů ke složení nepovinné maturitní zkoušky MATEMATIKA+. Tato zkouška má vyšší úroveň než volitelná povinná profilová maturitní zkouška z matematiky. Některé vysoké školy úspěšně složenou zkoušku MATEMATIKA+ uznávají jako náhradu za přijímací zkoušku z matematiky.
V matematickém semináři jsou se studenty prohlubována a procvičována témata rozšiřují učivo povinného předmětu matematika. Tematické celky se probírají více do hloubky a řeší se obtížnější úlohy včetně maturitních testů. Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a dovednosti žáků.

Seminář z anglického jazyka 
Seminář z anglického jazyka je určen středně pokročilým studentům anglického jazyka s fokusem na upevňování a rozšiřování znalostí a dovedností získaných v hodinách anglického jazyka.
Součástí výuky je využití doplňkových a zkušebních materiálů doporučených k přípravě studentů na složení jazykových zkoušek (PET a FCE). Náplní semináře je procvičení a prohloubení znalostí z oblasti větné skladby, pozornost je věnována zejména frázovým slovesům a metodice práce se zkušebními materiály všeho druhu, zvláště gramatických testů (typu multiple choice), poslechu s porozuměním, psaní, mluvení na zadaná témata v blíže specifikovaném časovém intervalu a rovněž zjištění úroveň jazykových kompetencí (Use of English).
Účelem semináře je připravit studenty nejen k úspěšnému složení maturitní zkoušky, ale zejména ke zvládnutí mezinárodně uznávaných certifikovaných zkoušek Cambridge (škola studentům složení zkoušky zajišťuje).