Vyhlašovatelem Středoškolské odborné činnosti je MŠMT, garantem SOČ je Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

Soutěž je organizována na několika úrovních – školní kolo, okresní kolo, krajské kolo a celostátní přehlídka S0Č.

SOČ je dobrovolná zájmová činnost žáků středních škol. Žáci samostatně vypracovávají práce z různých soutěžních oborů, které jsou pak předloženy k odbornému posouzení a následné obhajobě před odbornou hodnotící porotou – nejprve na úrovni školního kola. Práce pak mohou postoupit až do kola celostátního.


Ve školním roce 2015/16 se zapojujeme do 38. ročníku  SOČ


Vybrané soutěžní obory – vhodné pro naše žáky:

(z 18 soutěžních oborů vybráno 8 oborů)

  • Geografie
  • Ochrana životního prostředí
  • Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
  • Ekonomika a řízení
  • Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
  • Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  • Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
  • Informatika

 
Školní přehlídka S0Č:                                

     16. března 2016 od 14:00 h - učebna 208


Termín odevzdání prací do školního kola:
     14. 3. 2015 - nejzazší termín odevzdání soutěžních prací včetně příloh v elektronické a tištěné verzi

 

... v případě postupu práce do celopražského kola SOČ ...

 

Termín odevzdání prací:                             
     do 31. 3. 2016 nejzazší termín pro odeslání elektronické a doručení  tištěné verze
     ve dvou vyhotoveních včetně podepsané webové přihlášky na Karlínské Spektrum,
     DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00  Praha 7


Krajská přehlídka SOČ:

     25. dubna 2016 - Karlínské Spektrum DDM hla. města Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8


Celostátní přehlídka SOČ:
     17. - 19. 6. 2016 - SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1083, Hradec Králové


Uplynulé ročníky:

2016 - 38. ročník

2015 - 37. ročník

2014 - 36. ročník

2013 - 35. ročník 

2012 - 34. ročník

 

Veškeré informace o SOČ lze nalézt na www.ddmpraha.cz, resp. www.soc.cz či získat na kontaktu časopis@soc.cz(SOČkař – časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ).