Odborná praxe ve školním roce 2017/2018


Denní forma studia


Kombinovaná forma studia
 Základní informace - denní forma studia

Žáci 2. a 3. ročníků vykonávají v souladu se školním vzdělávacím programem povinně dvoutýdenní odbornou praxi (10 pracovních dnů). Odborná praxe je bezplatná, pracovní doba je 6 hodin denně. Odbornou praxi si žáci zajišťují sami.

Ve školním roce 2017/2018 bude odborná praxe probíhat v termínu

14. května 2018 – 25. května 2018.

Žáci obdrží od svého třídního učitele dva výtisky formuláře Smlouva o odborné praxi (dále jen smlouva), a to nejpozději do 31. ledna 2018.

Jeden vyplněný výtisk smlouvy si ponechává organizace zajišťující praxi. Pokud organizace preferuje svou vlastní smlouvu, škola to respektuje. Druhý výtisk odevzdají žáci třídnímu učiteli nejpozději do 13. dubna 2018.

Po ukončení praxe vypracují žáci Zprávu o odborné praxi (dále jen zpráva), kterou odevzdají svému učiteli ekonomiky nejpozději do 4. června 2018. Termín je závazný.

Pokyny ke zpracování zprávy jsou k dispozici na webu v Dokumentech ke stažení.

Součástí zprávy je tabulka o hodnocení žáka, kterou si žák nechá zaměstnavatelem vyplnit po ukončení odborné praxe.

Pravidla pro hodnocení žáka:

  • každý žák musí povinně absolvovat 10 pracovních dnů v daném školním roce a po jejím absolvování musí odevzdat vypracovanou zprávu z odborné praxe,
  • neodevzdá-li žák zprávu ve stanoveném termínu, zůstává neklasifikován z předmětu Ekonomika a podnikání nebo předmětu Finance a daně,
  • nemůže-li žák absolvovat praxi v řádném termínu např. z důvodu nemoci, musí praxi absolvovat v náhradním termínu v době letních prázdnin, a to ve dnech stanovených vedením školy, zprávu z praxe pak odevzdá v termínu individuálně stanoveném jeho učitelem ekonomiky,

Poznámka:

Pravidla pro hodnocení viz § 16 Školního řádu – „Hodnocení odborné praxe žáka konané ve 2. a 3. ročníku“.
Objektivním prokazatelným důvodem absence je lékařské potvrzení, resp. potvrzení o návštěvě soudu apod.Základní informace - kombinovaná forma studia

Žáci 2. ročníku vykonávají v souladu se školním vzdělávacím programem povinně dvoutýdenní odbornou praxi (10 pracovních dní). Pracovní doba je 6 hodin denně. Odbornou praxi si žáci zajišťují sami.

Ve školním roce 2017/2018 bude odborná praxe probíhat v termínu

15. ledna 2018 – 26. ledna 2018.

Žáci obdrží od svého třídního učitele dva výtisky formuláře Smlouva o odborné praxi (dále jen smlouva), a to nejpozději do 11. prosince 2017. Přinese-li žák z organizace, kde bude zaměstnán, smlouvu o odborné praxi, bude školou akceptována.

Jeden vyplněný výtisk smlouvy si ponechává organizace zajišťující praxi. Druhý výtisk odevzdají žáci třídnímu učiteli nejpozději do 5. ledna 2018.

Po skončení odborné praxe odevzdá žák vyučujícímu ekonomiky Zprávu o odbornépraxi (dále jen zpráva), a to nejpozději do 28. února 2018.

Pokyny ke zpracování zprávy jsou k dispozici na webu v Dokumentech ke stažení.

Součástí zprávy bude i hodnocení žáka odpovědným pracovníkem během odborné praxe.

V případě dlouhodobé nemoci bude žákovi určen ředitelkou školy individuální náhradní termín pro vykonání odborné praxe, ale nejpozději do 31. března 2018.

Pravidla pro hodnocení žáka:

  • vypracovaná zpráva bude součástí klasifikace žáka za 2. pololetí 2017/2018 v předmětu EPR, zpráva bude k nahlédnutí maturitní zkušební komisi při ústních maturitních zkouškách
  • neodevzdá-li žák zprávu ve výše stanoveném termínu, nebude mu dána možnost přihlásit se ke zkoušce z EPR za 2. pololetí 2017/2018, žák bude neklasifikován a zkouška mu bude odsunuta na pozdější termín, nejpozději do 31. srpna 2018