Odborná praxe ve školním roce 2017/2018


Denní forma studia


Kombinovaná forma studia
 Základní informace - denní forma studia

63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma studia
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, denní forma studia
Školní rok 2018/2019

Žáci 2. a 3. ročníků vykonávají v souladu se školním vzdělávacím programem povinně dvoutýdenní odbornou praxi (10 pracovních dnů). Odborná praxe je bezplatná, pracovní doba je 6 hodin denně. Odbornou praxi si žáci zajišťují sami.

Ve školním roce 2018/2019 bude odborná praxe probíhat v termínu

20. května 2018 – 31. května 2019.

Žáci obdrží od svého třídního učitele dva výtisky formuláře Smlouva o odborné praxi (dále jen smlouva), a to nejpozději do 31. ledna 2019.

Oba výtisky vyplněné a podepsané organizací, v níž se praxe bude konat, odevzdá žák svému třídnímu učiteli nejpozději do 17. dubna 2019. Pokud organizace preferuje svou vlastní smlouvu, škola to bude respektovat. Oba výtisky nakonec potvrdí za školu paní ředitelka. Jeden výtisk odevzdá žák na praxi, druhý zůstává ve škole v třídní evidenci.

Po ukončení praxe vypracují žáci Zprávu o odborné praxi (dále jen zpráva), kterou odevzdají svému učiteli ekonomiky nejpozději do 7. června 2019. Termín je závazný.

Pokyny ke zpracování zprávy jsou k dispozici na webu školy.

Součástí zprávy je tabulka o hodnocení studenta, kterou si žák nechá zaměstnavatelem vyplnit po ukončení odborné praxe.

Pravidla pro hodnocení žáka:

  • každý žák musí povinně absolvovat 10 pracovních dnů v daném školním roce a po jejím absolvování musí odevzdat vypracovanou zprávu z odborné praxe,
  • neodevzdá-li žák zprávu ve stanoveném termínu, zůstává neklasifikován z předmětu Ekonomika a podnikání, případně předmětu Finance a daně,
  • nemůže-li žák absolvovat praxi v řádném termínu např. z důvodu nemoci, musí praxi absolvovat v náhradním termínu v době letních prázdnin, a to ve dnech stanovených vedením školy, zprávu z praxe pak odevzdá v termínu individuálně stanoveném jeho učitelem daného odborného předmětu.

Poznámka:
Pravidla pro hodnocení jsou uvedena ve Školním řádu.
Objektivním prokazatelným důvodem absence je lékařské potvrzení, resp. potvrzení o návštěvě soudu apod.
Základní informace - kombinovaná forma studia

64-41-L/51 Podnikání, kombinovaná forma studia
Školní rok 2018/2019

Žáci 2. ročníku vykonávají v souladu se školním vzdělávacím programem povinně dvoutýdenní odbornou praxi (10 pracovních dní). Pracovní doba je 6 hodin denně. Odbornou praxi si žáci zajišťují sami.

Ve školním roce 2018/2019 bude odborná praxe probíhat v termínu

21. ledna 2019 – 3. února 2019.

Žáci obdrží od svého třídního učitele dva výtisky formuláře Smlouva o odborné praxi (dále jen smlouva), a to nejpozději do 10. prosince 2018. Přinese-li žák z organizace, kde bude vykonávat praxi, jejich formulář smlouvy, bude ho škola akceptovat.

Jeden vyplněný výtisk smlouvy si ponechává organizace zajišťující praxi. Druhý výtisk odevzdají žáci třídnímu učiteli nejpozději do 7. ledna 2019.

Po skončení odborné praxe odevzdá žák vyučujícímu ekonomiky Zprávu o odbornépraxi (dále jen zpráva), a to nejpozději do 28. února 2019.

Pokyny ke zpracování zprávy jsou k dispozici na webu školy.

Součástí zprávy bude i hodnocení žáka odpovědným pracovníkem během odborné praxe.

V případě dlouhodobé nemoci bude žákovi určen ředitelkou školy individuální náhradní termín pro vykonání odborné praxe, ale nejpozději do 31. března 2019.

Pravidla pro hodnocení žáka:

  • vypracovaná zpráva bude součástí klasifikace žáka za 2. pololetí daného školního roku v předmětu EPR,
  • neodevzdá-li žák zprávu ve výše stanoveném termínu, nebude mu dána možnost přihlásit se ke zkoušce z EPR za 2. pololetí, žák bude z předmětu neklasifikován a zkouška mu bude odsunuta na pozdější termín, nejpozději do 31. srpna 2019.