Společná část maturitní zkoušky

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce ředitelce školy, a to nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období a do 25. června pro podzimní zkušební období.


Model 2 + 2 (2 povinné a max. 2 nepovinné zkoušky)


Povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura,
  2. cizí jazyk nebo matematika.

Povinné zkoušky koná žák pouze v základní úrovni obtížnosti. Komplexní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka se skládá ze tří dílčích zkoušek (dílčí ústní zkoušky + didaktického testu a písemné práce). Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí uspět u obou povinných zkoušek.


Nepovinné zkoušky

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

  • cizí jazyk (komplexní zkouška)
  • matematika (didaktický test)


Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Krom zmíněného cizího jazyka není volba nepovinných zkoušek omezena tím, zda se zkušební předměty na škole vyučují. Žák má možnost si vybrat zkušební předmět, z něhož bude konat nepovinnou zkoušku, zcela svobodně bez ohledu na to, jaký obor či typ střední školy studuje.

Témata pro školní zkušební úlohy z ANJ a RUJ a okruhy z NEJ naleznete
v maturitních dokumentech ke stažení