Maturitní zkouška z anglického jazyka (obecně všech cizích jazyků)

Žák může z tohoto předmětu konat povinnou i nepovinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.

V roce 2019 může žák maturovat buď z cizího jazyka, nebo matematiky.

Maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

  • didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech),
  • písemné práce,
  • ústní zkoušky.


Váha jednotlivých dílčích zkoušek v uvedeném pořadí je pro výsledné hodnocení 2:1:1

Pokud žák neuspěje v jedné nebo více dílčích zkouškách, opravuje pouze tyto části zkoušky.


Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné řečové dovednosti.

Didaktickým testem jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové dovednosti receptivní – poslech a čtení. Nad rámec řečových dovedností je v didaktickém testu ověřována jazyková kompetence.

Formou písemné práce je ověřována produktivní řečová dovednost – písemný projev.

Ústní formou před maturitní komisí jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti – ústní projev a interakce.


Témata pro školní zkušební úlohy ve společné části MZ pro ústní maturitní zkoušku z anglického, německého, španělského a ruského jazyka najdete v Dokumentech ke stažení k maturitě.