Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek:

  • ústní zkoušky,
  • didaktického testu,
  • písemné práce.

 

Každá z dílčích zkoušek se podílí na celkovém výsledku žáka jednou třetinou. Poměr mezi dílčími zkouškami je tedy 1:1:1. Pokud žák neuspěje v jedné nebo více dílčích zkouškách, neuspěl u celé zkoušky.

Opravnou zkoušku z českého jazyka a literatury koná v opravném termínu, a to z dílčí zkoušky, ve které neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku pouze z dílčí zkoušky, kterou nevykonal úspěšně, neopakuje tedy celou komplexní zkoušku (to znamená, že pokud žák nenapíše písemnou práci, ale uspěje u didaktického testu a ústní části, opravnou zkoušku koná jen z písemné práce).

1. Ústní zkouška

Ústní zkouška je zadávána formou tzv. pracovních listů. Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia na daném typu střední školy. Zkoušku žák koná s pracovním listem, který dostává až po vylosování zadání. 


Struktura ústní zkoušky
 

  1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu);
  2. charakteristika neuměleckého textu.

 

Průběh zkoušky

Po vylosování maturitního zadání dostává žák od zkušební maturitní komise pracovní list, následuje 20minutová příprava „na potítku“. Vlastní ústní zkouška trvá 15 minut. Situace, že si dva žáci v jeden den vytáhnou stejnou knihu bezprostředně po sobě, nemůže nastat. Dané dílo totiž nemůže být v rámci jednoho dne vylosováno dvakrát, pro daný maturitní den je vyřazeno.Výběr knih

Škola sestavuje a zveřejňuje seznam literárních děl, z něhož si každý budoucí maturant sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho i seznamem zadání k ústní zkoušce. Je vhodné seznamy literárních děl žákům nabídnout co nejdříve, přičemž není vyloučeno, aby se v tomto seznamu dělaly změny. Definitivní seznamy platné pro maturanty daného školního roku musí škola stanovit vždy do 30. září příslušného školního roku.  

Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.


Seznam četby ke společné části z českého jazyka a literatury
pro denní a kombinované studium na rok 2018/2019

 

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Žák si vybírá 20 literárních děl:

  • Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století  - min. 3 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl
  • Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla


Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama
. Seznam knih může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola.

2. Didaktický test

Didaktický test proběhne spolu s ostatními zkouškami společné části. Testu je vymezeno 60 minut a je hodnocen centrálně – automatizovaně.

Didaktický test je tvořen uzavřenými testovými úlohami (s jednou správnou odpovědí) a otevřenými úlohami. Testové úlohy mají různou bodovou hodnotu, žák přitom bodovou hodnotu jednotlivých úloh v testu zná. V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky.

3. Písemná práce

Cílem písemné práce je ověřit, zda žák dokáže napsat souvislý, myšlenkově ucelený a strukturovaný text, zda se v něm dokáže vyjadřovat v souladu s jazykovými normami a zda umí funkčně nakládat s jazykovými prostředky. Důležité je také to, jak se žák dokáže orientovat v komunikační situaci nastolené v zadání písemné práce.

Písemná práce bude zadávána centrálně ministerstvem školství (MŠMT), což zajišťuje stejné podmínky pro všechny maturanty. Všichni žáci tak budou začínat na stejné startovní čáře.

Student si bude moci vybrat z 6 zadání, což umožňuje alespoň částečnou oborovou cílenost. MŠMT vyhlašuje 6 tematicky různorodých zadání.

Pro vypracování práce je vymezen čas 90 minut.

Text písemné práce se hodnotí ve třech oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, funkční použití spisovného jazyka a kompoziční výstavba textu.