Maturitní práce s obhajobou

Maturitní práce s obhajobou je povinnou maturitní zkouškou profilové části pro žáky v oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management v reklamě a umění.


Maturitní práce (dále jen MP)

MP ověřuje schopnost žáka napsat odborný text delšího rozsahu, pracovat s různými informačními zdroji, citovat cizí myšlenky, připravit požadované výstupy v různých grafických podobách. Žák prokazuje, že má odbornou slovní zásobu, dokáže formulovat myšlenky, vyjadřuje se gramaticky a stylisticky správně s využitím příslušných počítačových programů.

Žák pracuje pod metodickým vedením vedoucího práce, se kterým absolvuje příslušný počet konzultací. Práci musí žák odevzdat ve stanovené struktuře, formátu, rozsahu a termínu.


Obhajoba maturitní práce

Obhajoba ověřuje schopnost žáka představit stručně základní pilíře MP, kompetentně odpovídat na dotazy ze strany členů maturitní komise, argumentovat, zpracovat vizuální prezentaci, prokázat úroveň jazykového projevu a vystupování.

Obhajobu MP koná žák v termínu stanoveném pro ústní maturitní zkoušky.


Téma MP

Žák si volí mezi tématy zveřejněné ředitelstvím školy ve stanoveném termínu. Ředitelství školy může stanovit pouze jedno téma pro daný školní rok.


Metodická podpora žáků

Žák má k dispozici metodické pokyny, návody a šablony pro tvorbu MP. Žák si kromě povinných konzultací s vedoucím práce může podle potřeby domluvit individuální konzultace s dalšími učiteli odborných předmětů (informatika, grafické předměty).


Způsob odevzdání MP a prezentace pro obhajobu

Žák odevzdá ve stanoveném termínu:

 • 2 výtisky hotové MP se svázanými listy,
 • vyhotovení MP v elektronické podobě – soubor typu PDF,
 • vyhotovení prezentace pro obhajobu práce – soubor programu MS PowerPoint.


Časový harmonogram

Ředitelství školy zveřejní nabídky témat

 • do 8. 9.

Žák si jedno vybere

 • do 15. 9.

Ředitelství školy jmenuje vedoucí MP

 • do 30. 9.

Žák absolvuje minimálně 4 konzultace s vedoucím MP

 • od 1. 10. do 28. 2.

Ředitelství školy jmenuje oponenty MP

 • do 15. 2.

Žák odevzdá MP v tištěné i elektronické podobě vedoucímu a oponentovi MP

 • do 1. 3.

Vedoucí a oponent předají žákovi a příslušným hodnotitelům posudky MP

 • nejpozději 14 dnů před zahájením ústních MZ ve třídě.

Žák odevzdá vedoucímu práce prezentaci k obhajobě MP v elektronické podobě

 • nejpozději 14 dnů před zahájením ústních MZ ve třídě.