Vzdělávání při zaměstnání


Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení
do oboru vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání, 

nástavbové dvouleté maturitní studium pro absolventy učebních oborů, 
kombinovaná forma vzdělávání.

Počet volných míst - 50.

Druhé kolo bude ukončeno naplněním kapacity počtu volných míst, nejpozději 31. 8. 2019.


Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, musí potvrdit svůj úmysl studovat odevzdáním návratky, kterou obdrželi jako součást dopisu "Informace o přijímacím řízení a přidělení registračního čísla".

Přijatí uchazeči neobdrží písemné rozhodnutí o přijetí, zveřejněním výsledků přijímacího řízení nabývá rozhodnutí o přijetí platnosti. V případě zájmu písemné rozhodnutí o přijetí na požádání vyhotovíme.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemnou formou doporučeným dopisem do vlastních rukou adresáta.

Dílčí výsledky kritérií přijímacího řízení jsou zveřejněny na veřejně přístupném ve škole. 


Studijní obor 64-41-L/51 Podnikání je určen uchazečům, kteří již dosáhli středního vzdělání s výučním listem, nebo se vzdělávají ve 3. ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem a v letošním školním roce své vzdělávání úspěšně ukončí a nemají možnost studovat denní formou, jedná se o nástavbové studium. Studium je dvouleté ukončené maturitní zkouškou a probíhá kombinovanou formou.

Počet otevíraných tříd: 2
Maximální počet přijímaných uchazečů: 60 

> > > Přihláška ke stažení zde < < <


Absolventi tohoto vzdělávacího programu jsou připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházejícím vzdělávání.

V průběhu studia žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti českého jazyka a anglického jazyka.

V oblasti odborného vzdělávání je u žáků kladen důraz na zvládnutí požadovaných znalostí z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva, obchodní korespondence a informačních technologií. Vzdělávání žáků je v průběhu studia podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií.

V průběhu studia je u žáků kladen důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Kromě získávání znalostí, dovedností a kompetencí vymezených školním vzdělávacím programem a odpovídajících odborným vzdělávacím záměrům školy je rozvíjena zejména osobnost žáka, jeho kreativita, kombinační schopnosti, samostatnost a sebedůvěra. Snahou školy je podporovat u žáků možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení. Rozvíjena je samozřejmě i počítačová gramotnost.

Výuka žáků oboru vzdělávání Podnikání, dvouletá kombinovaná forma vzdělávání, je realizována střídáním denní formy vzdělávání s distanční formou v poměru pětina denní forma a čtyři pětiny distanční forma vzdělávání. Denní forma vzdělávání probíhá v odpoledních a večerních hodinách 1 den týdnu, distanční forma vzdělávání je realizována prostřednictvím online vzdělávacího prostředí Moodle.

Dvouletá kombinovaná forma vzdělávání je určena pro uchazeče, kteří nemohou docházet denně do školy a jsou ochotni intenzivně studovat, aby studium ukončili za stejnou dobu jako žáci denní formy vzdělávání.
 


Formulář přihlášky najdete v dokumentech ke stažení.

Uchazečům ze středních škol (středních odborných učilišť) přihlášku potvrzuje příslušná škola, pro účely přijímacího řízení stačí vyplnit a potvrdit hodnocení uchazeče za 1. pololetí 3. ročníku. Uchazeči, kteří již ukončili střední vzdělávání závěrečnou zkouškou, přiloží k přihlášce ověřenou kopii výučního listu a ověřenou kopii vysvědčení za 3. ročník (lze oba dokumenty donést osobně - škola si udělá ověřené kopie).

Lékařské potvrzení nepožadujeme. Přihlášku nelze zaslat elektronicky.

 


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 1. Doložení skutečnosti, že se uchazeč vzdělává ve 3. ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem nebo již získal střední vzdělání s výučním listem (potvrzení přihlášky střední školou nebo doložení ověřených kopií vysvědčení za 3. ročník oboru středního vzdělání s výučním listem a výučního listu). Jestliže uchazeč nesplňuje tento bod kritérií, znamená to, že nevyhověl kritériím přijímacího řízení.
   
 2. Hodnocení na vysvědčení vyjádřené průměrem známek zaokrouhleným na dvě desetinná místa ze všech povinných vyučovacích předmětů (mimo chování) za 1. pololetí třetího ročníku střední školy oboru s výučním listem.
   
 3. Uchazeč, který nebyl hodnocen z anglického jazyka ve výše uvedeném klasifikačním období, bude pozván k prokázání znalosti anglického jazyka. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení bez ohledu na průměr známek ve výše uvedeném klasifikačním období. V případě, že uchazeč prokáže požadovanou znalost, bude ohodnocen a toto hodnocení bude započteno dle bodu 2 těchto kritérií jako hodnocení z cizího jazyka.
   
 4. Uchazeč přihlášený do 1. kola přijímacího řízení se musí účastnit:

    a) jednotného didaktického testu z českého jazyka a literatury,
    b) jednotného didaktického testu z matematiky.

  Minimální hranice úspěšnosti v didaktických testech není stanovena.

 5. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výše uvedených kritérií podle průměrného prospěchu uchazečů a počtu získaných bodů v jednotných didaktických testech dle bodu 4 kritérií (týká se uchazečů přihlášených v 1. kole přijímacího řízení). V případě rovnosti rozhoduje lepší hodnocení z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka v uvedeném pořadí. Jestliže požadavkům přijímacího řízení vyhoví více uchazečů, než kolik lze přijmout ke vzdělávání v oboru Podnikání, rozhoduje o přijetí uchazeče jeho umístění v celkovém pořadí zájemců.
   
 6. Minimální počet uchazečů pro otevření třídy oboru Podnikání je 20. V případě nižšího počtu uchazečů nebude třída otevřena.