Denní forma vzdělávání

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie - čtyřletá denní forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou. V oboru realizujeme následující školní vzdělávací programy:

Počet otevíraných tříd: 3
Maximální počet přijímaných uchazečů: 90 


Obor vzdělání  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - čtyřletá denní forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou. V oboru realizujeme následující školní vzdělávací program:

Počet otevíraných tříd: 1
Maximální počet přijímaných uchazečů: 30


Žákům z 9. tříd základních škol či odpovídajících ročníků víceletého gymnázia přihlášku potvrzuje příslušná škola. Ostatní uchazeči dokládají výsledky předchozího vzdělávání ověřenými kopiemi vysvědčení za požadované období (originály vysvědčení lze donést osobně - škola si udělá ověřené kopie).

Lékařské potvrzení ani výstupní hodnocení ze ZŠ nepožadujeme. Přihlášku nelze zaslat elektronicky.


Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení se skládají ze tří částí. Uchazeč vyhoví kritériím přijímacího řízení, pokud splní podmínky ve všech třech částech současně. V případě, že uchazeč nesplní podmínky kterékoliv části přijímacího řízení, potom nevyhověl kritériím přijímacího řízení.

   1. Jednotný didaktický test z českého jazyka a literatury (1. část kritérií JPZ)
    Uchazeč, který dosáhne z didaktického testu z českého jazyka a literatury výsledek minimálně 20 % z maximálního počtu bodů hodnocení, splní podmínku úspěšnosti v této části.

   2. Jednotný didaktický test z matematiky (2. část kritérií JPZ)
    Uchazeč, který dosáhne z didaktického testu z matematiky výsledek minimálně 20 % z maximálního počtu bodů hodnocení, splní podmínku úspěšnosti v této části.

   3. Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání (3. část kritérií PZ)
    Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče se převádí na bodové hodnocení tímto způsobem:

    a) Aritmetický průměr známek na vysvědčení vyjádřený průměrem známek za 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia ze všech povinných vyučovacích předmětů kromě chování zaokrouhlený na dvě desetinná místa.
    Počet bodů = hodnota aritmetického průměru zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

    b) Aritmetické průměry známek z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka zaokrouhlené na dvě desetinná místa za stejná klasifikační období. V případě, že uchazeč má na vysvědčení uvedeno více povinně studovaných cizích jazyků, uvede známky z nejlépe hodnoceného jazyka. Pokud se uchazeč hlásí ke vzdělávání v ŠVP Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce, uvede známku z anglického jazyka, na jiné cizí jazyky nebude brán zřetel.
    Počet bodů = součet aritmetických průměrů známek z jednotlivých předmětů zaokrouhlených na dvě desetinná místa.

    c) Hodnocení známkou nedostatečný z povinných vyučovacích předmětů za stejná klasifikační období.
    Počet bodů = součet všech nedostatečných známek krát 5.

    d) Hodnocení chování za stejná klasifikační období.
    Počet bodů = součet známek krát 3.

    Uchazeči, kteří získají celkem 19 bodů a méně,
    splní podmínku úspěšnosti v této části.


   4. Cizí státní příslušníci, kteří získali celé nebo částečné předchozí vzdělání v zahraniční škole (neabsolvovali 8. a 9. ročník základní školy v České republice), a uchazeči, kteří nekonají na žádost jednotný didaktický test z českého jazyka a literatury, budou pozváni k ověření znalosti českého jazyka formou rozhovoru. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení. V případě, že uchazeč prokáže požadovanou znalost, bude ohodnocen podle bodů 1 a 3b).

   5. Uchazeči, kteří v předchozím vzdělávání nebyli hodnoceni z cizího jazyka ve výše uvedených klasifikačních obdobích, budou pozváni k prokázání znalosti cizího jazyka. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení. V případě, že uchazeč prokáže požadovanou znalost, bude ohodnocen podle bodu 3b).

   6. Celkový počet bodů pro stanovení pořadí uchazečů se vypočte takto:

    = počet bodů z jednotného didaktického testu z českého jazyka a literatury
    + počet bodů z jednotného didaktického testu z matematiky
    + (100 – součet bodů za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání).

   7. Pořadí uchazečů o vzdělávání bude stanoveno na základě celkového počtu bodů získaného podle výše uvedených kritérií. Jestliže kritériím přijímacího řízení vyhoví více uchazečů, než kolik lze přijmout ke vzdělávání, rozhoduje o jeho přijetí umístění v celkovém pořadí.

 > > > SPOČÍTEJTE SI SVÉ ŠANCE NA PŘIJETÍ < < <
 

Formulář přihlášky ke všem oborům najdete v dokumentech ke stažení.