Denní forma vzdělávání


Dne 15. 5. 2019 bylo ukončeno druhé kolo přijímacího řízení
do oborů denní formy vzdělávání z důvodu naplnění
kapacity volných míst k přijetí.
 


 Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie - čtyřletá denní forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou. V oboru realizujeme následující školní vzdělávací programy:

Počet otevíraných tříd ve školním roce 2019/2020: 3
Maximální počet přijímaných uchazečů ve školním roce 2019/2020: 90 

Počet volných míst k přijetí ve 2. kole přijímacího řízení: 0


Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - čtyřletá denní forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou. V oboru realizujeme následující školní vzdělávací program:

Počet otevíraných tříd ve školním roce 2019/2020: 1
Maximální počet přijímaných uchazečů ve školním roce 2019/2020: 30

Počet volných míst k přijetí v 2. kole přijímacího řízení do oboru: 0


Žákům z 9. tříd základních škol či odpovídajících ročníků víceletého gymnázia přihlášku potvrzuje příslušná škola. Ostatní uchazeči dokládají výsledky předchozího vzdělávání ověřenými kopiemi vysvědčení za požadované období (originály vysvědčení lze donést osobně - škola si udělá ověřené kopie).

Lékařské potvrzení ani výstupní hodnocení ze ZŠ nepožadujeme. Přihlášku nelze zaslat elektronicky.


Kritéria 2. kola přijímacího řízení:

1) Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče
Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče se převádí na bodové hodnocení tímto způsobem:

   a) Aritmetický průměr hodnocení na vysvědčeních vyjádřené průměrem známek, zaokrouhleným na dvě desetinná místa, ze všech povinných vyučovacích předmětů (mimo chování) za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.
Počet bodů = hodnota aritmetického průměru z průměrů za jednotlivá pololetí zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

   b) Aritmetické průměry hodnocení z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka za stejná klasifikační období.
Počet bodů = součet aritmetických průměrů známek z jednotlivých předmětů zaokrouhlených na dvě desetinná místa.

   c) Hodnocení „nedostatečný" z povinných vyučovacích předmětů za stejná klasifikační období. 
Počet bodů = počet všech nedostatečných známek krát 5.

   d) Hodnocení chování za stejná klasifikační období. 
Počet bodů = součet známek krát 3.

Uchazeči, kteří získají celkem 19 bodů a méně,
vyhoví kritériím 2. kola přijímacího řízení.

2) Cizí státní příslušníci, kteří získali celé nebo částečné předchozí vzdělání v zahraniční škole (neabsolvovali 8. a 9. ročník v základní škole v České republice), budou pozváni k ověření znalosti českého jazyka rozhovorem. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení. V případě, že uchazeč prokáže požadovanou znalost, bude ohodnocen a toto hodnocení bude započteno dle bodu 1) těchto kritérií, jako hodnocení z českého jazyka v každém klasifikačním období.

3) Uchazeči, kteří v předchozím vzdělávání nebyli hodnoceni z anglického jazyka ve výše uvedených klasifikačních obdobích, budou pozváni k prokázání znalosti anglického jazyka. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení. V případě, že uchazeč prokáže požadovanou znalost, bude ohodnocen a toto hodnocení bude započteno dle bodu 1) těchto kritérií jako hodnocení z anglického jazyka v každém klasifikačním období.

4) Jestliže kritériím přijímacího řízení vyhoví více uchazečů, než kolik lze přijmout ke vzdělávání, rozhoduje o přijetí uchazeče datum a čas odevzdání zápisového lístku.


 > > > SPOČÍTEJTE SI SVÉ ŠANCE NA PŘIJETÍ < < <
 

Formulář přihlášky ke všem oborům najdete v dokumentech ke stažení.