Denní forma vzdělávání


Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie - čtyřletá denní forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou. V oboru realizujeme následující školní vzdělávací programy:

Počet otevíraných tříd: 3
Maximální počet přijímaných uchazečů: 90 


Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - čtyřletá denní forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou. V oboru realizujeme následující školní vzdělávací program:

Počet otevíraných tříd: 1
Maximální počet přijímaných uchazečů: 30


Žákům z 9. tříd základních škol či odpovídajících ročníků víceletého gymnázia přihlášku potvrzuje příslušná škola. Ostatní uchazeči dokládají výsledky předchozího vzdělávání ověřenými kopiemi vysvědčení za požadované období (originály vysvědčení lze donést osobně - škola si udělá ověřené kopie).

Lékařské potvrzení ani výstupní hodnocení ze ZŠ nepožadujeme. Přihlášku nelze zaslat elektronicky.Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

Kritéria přijímacího řízení sestávají ze tří částí. Uchazeč vyhoví kritériím přijímacího řízení, pokud splní podmínky ve všech třech částech současně. V případě, že uchazeč nesplní podmínky kterékoliv části přijímacího řízení, potom nevyhověl kritériím přijímacího řízení.

 1. První část kritérií přijímacího řízení – jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura
  Uchazeč, který dosáhne z písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura výsledek minimálně 20 % z maximálního počtu bodů hodnocení, splní podmínku úspěšnosti v písemném testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura.

 2. Druhá část kritérií přijímacího řízení - jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace
  Uchazeč, který dosáhne z písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace výsledek minimálně 20 % z maximálního počtu bodů hodnocení, splní podmínku úspěšnosti v písemném testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace.

 3. Třetí část kritérií přijímacího řízení – hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče
  Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče se převádí na bodové hodnocení tímto způsobem:

  3.1.   Aritmetický průměr hodnocení na vysvědčeních vyjádřené průměrem známek, zaokrouhleným na dvě desetinná místa, ze všech povinných vyučovacích předmětů (mimo chování) za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.
  Počet bodů = hodnota aritmetického průměru z průměrů za jednotlivá pololetí zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

  3.2.   Aritmetické průměry hodnocení z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka za stejná klasifikační období.
  Počet bodů = součet aritmetických průměrů známek z jednotlivých předmětů zaokrouhlených na dvě desetinná místa.

  3.3.   Hodnocení „nedostatečný" z povinných vyučovacích předmětů za stejná klasifikační období.
  Počet bodů = počet všech nedostatečných známek krát 5.

  3.4.   Hodnocení chování za stejná klasifikační období.
  Počet bodů = součet známek krát 3.

  Uchazeči, kteří získají celkem 19 bodů a méně, vyhoví kritériu 
  hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče.

 4. Cizí státní příslušníci, kteří získali celé nebo částečné předchozí vzdělání v zahraniční škole (neabsolvovali 8. a 9. ročník v základní škole v České republice), uchazeči, kteří nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura, budou pozváni k ověření znalosti českého jazyka rozhovorem. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení. V případě, že uchazeč prokáže požadovanou znalost, bude ohodnocen a toto hodnocení bude započteno dle bodů 1. a 3.2. těchto kritérií, jako hodnocení v písemném testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a současně hodnocení z českého jazyka v každém klasifikačním období.

 5. Uchazeči, kteří v předchozím vzdělávání nebyli hodnoceni z cizího jazyka ve výše uvedených klasifikačních obdobích, budou pozváni k prokázání znalosti cizího jazyka. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení. V případě, že uchazeč prokáže požadovanou znalost, bude ohodnocen a toto hodnocení bude započteno dle bodu 3.2. těchto kritérií jako hodnocení z cizího jazyka v každém klasifikačním období.

 6. Celkový počet bodů, pro stanovení pořadí uchazečů, se vypočte takto:

  = Počet bodů z písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura
  + počet bodů z písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace
  + (100 – počet bodů za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče).

 7. Pořadí uchazečů o vzdělávání bude stanoveno na základě získaného celkového počtu bodů podle výše uvedených kritérií. Jestliže kritériím přijímacího řízení vyhoví více uchazečů, než kolik lze přijmout ke vzdělávání, rozhoduje o přijetí uchazeče jeho umístění v celkovém pořadí uchazečů.

 > > > SPOČÍTEJTE SI SVÉ ŠANCE NA PŘIJETÍ < < <
 

Formulář přihlášky ke všem oborům najdete v dokumentech ke stažení.