Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019


Předpokládané počty přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení
do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
ŠVP: Management v reklamě a umění
Forma vzdělávání: denní
Předpokládaný počet otevíraných tříd: 1
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
ŠVP: Podnikatelský management
Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce
Forma vzdělávání: denní
Předpokládaný počet otevíraných tříd: 3
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 90

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Forma vzdělávání: kombinovaná
Předpokládaný počet otevíraných tříd: 2
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60


Obecné informace o přijímacím řízení na střední školy

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat maximálně 2 přihlášky.

Na obou přihláškách musí uchazeč uvést pořadí škol, včetně správného kódu a názvu oboru vzdělávání, popř. zaměření školního vzdělávacího programu.

Přihlášku musí uchazeč vyplnit pečlivě, čitelně (nejlépe tiskacím písmem nebo na počítači), pro operativní komunikaci je důležité uvést kontaktní údaje nejen uchazeče, ale rovněž zákonného zástupce.

Důležitý údaj pro spárování uchazeče s příslušnou školou a s výsledky přijímacího řízení je rodné číslo.

V přijímacím řízení bude uchazeč hodnocen na základně kritérií stanovených ředitelkou školy (výsledky hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání a výsledky jednotné přijímací zkoušky).

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky budou stanoveny MŠMT.

Přihlášky uchazeči podávají podle pokynů MŠMT ČR na předepsaných tiskopisech do
1. 3. 2018.

Uchazeč, který není občanem Evropské unie, přiloží k přihlášce doklad prokazující oprávněnost jeho pobytu na území ČR.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nepožadujeme.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Cizí státní příslušníci, kteří získali celé nebo částečné předchozí vzdělání v zahraniční škole (neabsolvovali 8. a 9. ročník ZŠ v ČR) předloží ověřené kopie zahraničního vysvědčení včetně překladu obsahujícího i převod stupňů hodnocení.

Přibližně 14 dní před termínem konání přijímacích zkoušek zasíláme uchazečům pozvánku k přijímacím zkouškám.

Přijatým uchazečům oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v budově školy.

Nepřijatým uchazečům zasíláme rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatí uchazeči potvrdí své rozhodnutí vzdělávat se v naší škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí). Pokud tak neučiní, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.