Výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce

je specifickým zaměřením oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Studium je čtyřleté ukončené maturitní zkouškou a probíhá denní formou. Výuku zaměření Ekonomika a podnikání – výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce škola realizuje na základě rozhodnutí MŠMT o povolení výuky vybraných předmětů v anglickém jazyce. Toto zaměření oboru Obchodní akademie je v rámci České republiky ojedinělé.

Součástí maturitního vysvědčení absolventa je doložka o absolvování předmětů Ekonomika v anglickém jazyce (1. až 4. ročník), Obchodní korespondence v anglickém jazyce (3. až 4. ročník), Management a administrativa v angličtině (3. ročník) a Anglický kulturně-politický přehled (4. ročník).

Žáci získají stejné znalosti jako žáci studující zaměření Ekonomika a podnikání. V 1. ročníku mají zvýšenou dotaci hodin anglického jazyka a po celou dobu studia mají zařazenu navíc výuku dalších odborných předmětů v anglickém jazyce.

V rámci studijního zaměření Ekonomika a podnikání – výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně-podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací a pro další vzdělávání. Cílem školy je především vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání. Vzhledem k jejich jazykové vybavenosti a získání odbornosti v anglickém jazyce jsou schopni pracovat v zahraničních firmách, studovat dále na vysokých školách v anglicky mluvících zemích nebo pokračovat ve studiu na vysokých školách, které realizují studium v anglickém jazyce.

V průběhu studia musí žáci zvládnout požadovanou úroveň všeobecného vzdělávání. Velká pozornost je věnována jazykovému vzdělávání, zejména získání odbornosti v anglickém jazyce. Po celé čtyři roky žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti českého jazyka a dvou cizích jazyků (anglický jazyk a druhý volitelný cizí jazyk z nabídky německý jazyk, španělský jazyk nebo ruský jazyk). Počet vyučovacích hodin vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí dvou cizích jazyků na úrovni běžné komunikace a vyhovění požadavkům maturitní zkoušky a v anglickém jazyce i zvládnutí odborné komunikace nebo složení jazykové zkoušky.

V oblasti odborného vzdělávání je u žáků kladen důraz na zvládnutí požadovaných znalostí z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva, obchodní korespondence, informačních technologií a komunikace. Vzhledem ke specifičnosti zaměření je u žáků dále kladen důraz na zvládnutí znalosti odborné terminologie v angličtině a komunikace v odborné angličtině. Vzdělávání žáků je v průběhu studia podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Zásadní význam pro rozvoj žáků má odborná praxe ve 2. a 3. ročníku. Ve 3. a 4. ročníku si žáci své odborné znalosti prohlubují ve volitelných předmětech, které si vybírají podle svého zájmu a budoucí profesní nebo studijní orientace.

V průběhu studia je u žáků kladen důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Kromě získávání znalostí, dovedností a kompetencí vymezených školním vzdělávacím programem a odpovídajících odborným vzdělávacím záměrům školy je rozvíjena zejména osobnost žáka, jeho kreativita, kombinační schopnosti, samostatnost a sebedůvěra. Snahou školy je podporovat u žáků možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení. Rozvíjena je samozřejmě i počítačová gramotnost.

Škola klade důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost nejen u maturitní zkoušky, při dalším studiu, ale také v budoucím pracovním poměru.

Posláním školy je vycházet vstříc aktuálním potřebám žáků v oblasti osobnostního a pracovního rozvoje. Je kladen důraz na vysokou kvalitu a úspěšnost absolventů při přijímacím řízení jak do pracovního poměru, tak i na vysoké školy, resp. vyšší odborné školy.

Od školního roku 2015/2016 škola upravila učební plány tak, aby posílila hodiny matematiky a připravila žáky na případnou povinnou maturitní zkoušku z matematiky.
 

Učební plán

PředmětPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCELKEM
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
 Český jazyk a literatura3 (0)3 (0)3 (0)4 (0)13 (0)
 Anglický jazyk4 (4)4 (4)4 (4)4 (4)16 (16)
 Cizí jazyk3 (3)3 (3)3 (3)2 (2)11 (11)
 Základy společenských věd2 (0)2 (0)0 (0)2 (0)6 (0)
 Dějepis0 (0)3 (0)0 (0)0 (0)3 (0)
 Právo0 (0)0 (0)3 (0)0 (0)3 (0)
 Fyzika2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2 (0)
 Chemie2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2 (0)
 Biologie a ekologie2 (0)0 (0)0 (0)0 (0)2 (0)
 Matematika3 (1)3 (0)2 (0)2 (0)10 (1)
  Tělesná výchova2 (2)2 (2)2 (2)2 (2)8 (8)
 Informatika pro ekonomy2 (2)2 (2)2 (2)2 (2)8 (8)
 Písemná a elektronická komunikace2 (2)2 (2)2 (2)2 (2)8 (8)
 Obchodní korespondence v anglickém jazyce0 (0)0 (0)1* (1)1* (1)2* (2)
 Účetnictví0 (0)3 (3)4 (4)4 (4)11 (11)
 Ekonomika3 (0)3 (0)4 (1)2 (1)12 (2)
 Ekonomika v anglickém jazyce1* (1)1* (1)1* (1)1* (1)4* (4)
 Ekonomické teorie0 (0)0 (0)0 (0)2 (0)2 (0)
 Hospodářský zeměpis3 (0)0 (0)0 (0)0 (0)3 (0)
 Statistika0 (0)2 (0)0 (0)0 (0)2 (0)
 Anglický kulturně-politický přehled0 (0)0 (0)0 (0)2* (2)2* (2)
 Management a administrativa v angličtině0 (0)0 (0)2* (2)0 (0)2* (2)
 Volitelné předměty0 (0)0 (0)2 (2)2 (2)4 (4)
 CELKEM34 (14+1*)33 (16+1*)35 (20+4*)34 (19+4*)136 (68+10*)

Hodiny uvedené v závorce = počet vyučovacích hodin vyučovaný ve skupinách z celkového počtu hodin za týden.

* Hodiny označené hvězdičkou jsou vyučovány v anglickém jazyce.